Regulamin

Regulamin

uczestnictwa w Konferencji Energia i Klimat w miastach XXI w.

w dniu 15 października 2021 r.

(dalej: Regulamin)

 


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konferencji Energia i Klimat w miastach XXI wieku, zwanej dalej Konferencją.

  2. Organizatorem Konferencji są: 

 1. Miasto Poznań z siedzibą w Poznaniu (kod 61-841) przy pl. Kolegiackim 17, NIP: 209-000-14-40, (dalej „Urząd Miasta Poznania”) poprzez Wydział Gospodarki Komunalnej oraz Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska.

 2. Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202703, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 288348 000,00 PLN oraz rejestru czynnych podatników VAT - NIP 7770000488 (dalej „MTP”). Nr telefonu MTP do kontaktu 61 869 2000, adres e-mail do kontaktu info@grupamtp.pl,

  1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://energiaiklimat.pl/regulamin

 

 1. KONFERENCJA ENERGIA I KLIMAT W MIASTACH XXI W.

 1. W ramach Konferencji zaproszeni przez Urząd Miasta Poznania prelegenci przeprowadzają prezentację (w układzie hybrydowym) dla Uczestników w celu zgłębienia wiedzy na tematy związane ze zrównoważonym rozwojem sektora energetycznego i adaptacją Poznania do zmian klimatu.

 2. W ramach Konferencji zorganizowane zostaną bloki tematyczne:

  1. Sesja I – Bezpieczeństwo energetyczne miast;

  2. Sesja II - Adaptacja do zmian klimatu;

 3. Konferencji odbywa się w układzie hybrydowym: stacjonarnie w pawilonie Poznań Congress Center [d. paw. 15] na Międzynarodowych Targach Poznańskich [od ul. Śniadeckich] oraz za pośrednictwem platformy PPV na stronie www.energiaiklimat.pl.

 4. Udział w Konferencji może wziąć każda osoba zainteresowana, pełnoletnia pod warunkiem uprzedniej akceptacji Regulaminu, rejestracji na zasadach określonych w Regulaminie i spełnienia warunków technicznych określonych w Regulaminie.

 5. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany daty przeprowadzenia Konferencji. W takim przypadku MTP poinformuje zarejestrowanych uczestników o zmianie terminu Konferencji na adres e-mail podany przy rejestracji.

 6. Udział w Konferencji jest nieodpłatny.

 7. Liczba Uczestników biorących udział w Konferencji w formule stacjonarnej jest ograniczona do 150 osób. Uczestnictwo online nie ma ograniczeń liczbowych. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 8. Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w Regulaminie, niezbędnych do wzięcia udziału w Konferencji online, oraz z uzyskaniem dostępu do Internetu lub ewentualne opłaty związane z wejściem na teren MTP w przypadku udziału w Konferencji stacjonarnie.

 

 1. REJESTRACJA I UCZESTNICTWO

  1. W Konferencji mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które pozytywnie przeszły proces rejestracji na zasadach określonych w niniejszym punkcie Regulaminu (dalej „Uczestnicy”).

  2. Rejestracja udziału w Konferencji w formule stacjonarnej trwa od 17.09.2021 r. do dnia 14.10.2021, godz. 15:00. Udział w formule online można rejestrować również w dniu Konferencji. MTP zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji z powodu wyczerpania limitu Uczestników określonego w pkt. 2.7., przy czym może ona zostać wznowiona w przypadku zwiększenia limitu lub zmniejszenia się liczby zarejestrowanych Uczestników (wskutek rezygnacji).

  3. Rejestracja udziału w Konferencji przeprowadzana jest za pośrednictwem strony internetowej www.energiaiklimat.pl (dalej „Strona”) i następuje na poniższych zasadach:

 1. osoba zainteresowana wypełnia i przesyła za pośrednictwem Strony Formularz Rejestracji dostępny na Stronie, podając w nim następujące obowiązkowe dane:

 • imię i nazwisko,

 • adres e-mail do kontaktu,

 • dane dotyczące zatrudnienia / działalności gospodarczej, tj. firma i stanowisko;

 • miasto

 • numer telefonu

 1. po weryfikacji Formularza Rejestracji, o którym mowa powyżej, MTP przesyła Uczestnikowi na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracji potwierdzenie rejestracji udziału w Konferencji (z informacjami o zasadach wejścia na teren MTP) lub udziału online wraz z linkiem do strony internetowej (adresem strony internetowej), za pośrednictwem której Konferencja będzie udostępniana.

 1. Na adres e-mail Uczestnika zostanie wysłane powiadomienie przypominające o Konferencji w dniu jej realizacji.

 2. Przesłanie Formularza Rejestracji za pośrednictwem Strony oznacza zaakceptowanie przez osobę zainteresowaną wszystkich postanowień Regulaminu.

 3. Formularze Rejestracyjne niekompletne, uzupełnione nieprawidłowo, niezgodnie z prawdą, lub przesłane po terminie nie skutkują prawidłową rejestracją i nie uprawniają do uczestnictwa w Konferencji.

 

 1. WARUNKI TECHNICZNE UDZIAŁU W WEBINARZE

  1. Wzięcie udziału w Konferencji wymaga następujących warunków technicznych:

   1. dostęp do Internetu,

   2. aktualna przeglądarka internetowa: Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge (dodatkowo wyłączenie Adblock oraz włączenie obsługi JavaScript i ciasteczek COOKIES w przeglądarce)

   3. wymagania PPV STREAM znajdujące się na stronie producenta https://ppv-stream.pl/streaming.html

 

 1. ZASADY UCZESTNICZENIA (dla uczestników online)

 1. Dostęp do treści Konferencji rozpocznie się w dniach określonych w pkt 2.2. Regulaminu. Uczestnik uzyskuje dostęp do Konferencji poprzez wejście na stronę internetową, której adres (link) został przesłany wraz z potwierdzeniem rejestracji Uczestnika, zgodnie pkt 3.3.2. Regulaminu.

 2. Uczestnik może się wycofać z udziału w Konferencji w każdym momencie. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji przed jej rozpoczęciem (tj. do dnia 13.10.2021 r.), Uczestnik proszony jest o poinformowanie MTP na adres e-mail poleco@grupamtp.pl lub o rezygnacji z wyprzedzeniem, celem umożliwienia udziału w Konferencji przez inne zainteresowane osoby. Rezygnacja prowadzi do odstąpienia od umowy (akceptacja Regulaminu i potwierdzenie rejestracji prowadzą do zawarcia umowy o uczestnictwo) i ma charakter definitywny, przy czym Uczestnik może ponownie zarejestrować się na Konferencję w trybie i na zasadach określonych w sRegulaminie, o ile rejestracja będzie otwarta.

 3. Uczestnicy Konferencji mogą w jego trakcie zadawać pytania poprzez chat.

 4. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z webinaru w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Regulaminem. Uczestnik zobowiązuje się w szczególności, że udostępniane przez niego treści za pośrednictwem chatu nie będą naruszać dobrych obyczajów, w szczególności nie będą zawierać przekazów wulgarnych, kontrowersyjnych, pornograficznych, zniesławiających, nawołujących do dyskryminacji, rasizmu, totalitaryzmu, nienawiści lub treści obraźliwych, jak również nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich (w szczególności dóbr osobistych). Uczestnik zobowiązany jest nie udostępniać za pośrednictwem chatu treści typu spam, flood, itp.

 5. W przypadku naruszania przez Uczestnika postanowienia pkt 5.4., MTP może uniemożliwić Uczestnikowi dostęp do trwającej Konferencji.

 6. MTP oświadcza, iż treści Konferencji stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo autorskie (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 –t.j. ze zm.). Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu treści Konferencji oraz jakiegokolwiek innego udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji.

 

 1. ZMIANY W ORGANIZACJI KONFERENCJI

  1. Organizator może wprowadzić zmiany w programie Konferencji, w tym w zakresie terminów lub tematów Konferencji oraz zmodyfikować warunki techniczne oraz parametry Konferencji z ważnych powodów. W takim przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani na adres e-mail (jeżeli zmiana nastąpi z wyprzedzeniem) lub w trakcie Konferencji, a każdy z Uczestników ma możliwość rezygnacji z udziału w Konferencji na zasadach określonych w pkt 5.2. W związku ze zmianą w programie Konferencji lub warunków/parametrów Konferencji Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora.

 

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (a) błędne podanie adresu e-mail służącego do rejestracji udziału w Konferencji, uniemożliwiające wzięcie w nim udziału, (b) niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie, (c) nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestników, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Konferencji, (d) zdarzenia spowodowane siłą wyższą, (e) utracone korzyści, (f) wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas Konferencji.

 2. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, wyłącza się odpowiedzialność Organizatora za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Uczestników z Konferencji, w tym za szkody z tego wynikłe lub niemożność korzystania z nich, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad/awarii/usterek. Ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą Uczestnika, w przypadku, gdy na mocy prawa nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody lub gdy szkoda spowodowana jest działaniem umyślnym.

 3. W przypadku Uczestników będących konsumentami, w zakresie nieuregulowanym Regulaminem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287). Zastrzega się, że Konsumentów nie dotyczą wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, które stanowiłyby postanowienia umieszczone w rejestrze postanowień umownych, uznawanych za niedozwolone w przypadku Konsumentów (klauzule abuzywne), prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników są Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-734 Poznań, ul. Głogowska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202703, NIP 777-00-00-488, kapitał zakładowy – 282 068 000,00 PLN (MTP).

 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez MTP jest możliwy pod adresem: iod@grupamtp.pl.

 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000, UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminemw następujących celach:

 1. w celu organizacji i przeprowadzenia Konferencji tj. zawarcia i wykonania umowy z Uczestnikiem o udział w Konferencji (akceptacja Regulaminu stanowi zawarcie ww. umowy) tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przez okres 3 lat od zakończenia Konferencji;

 2. w celu promocji Konferencji, co stanowi prawnie uzasadniony interes MTP tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przez okres poprzedzający Forum aż do jego zakończenia;

 3. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z organizowanymi Konferencji, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych;

 4. za zgodą, Uczestnika jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach nie jest wymagane w celu udziału w Konferencji.

 1. MTP pozyskuje dane osobowe Uczestników poprzez dobrowolne wysłanie przez Uczestników Formularza Rejestracji zawierającego te dane zgodnie z postanowieniami Regulaminu. MTP może ujawnić dane osobowe Uczestników podmiotom świadczącym na jej rzecz usługi prawne, usługi IT, serwisowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie, drukarskie, a także pozostałym organizatorom Konferecji w ramach wymiany informacji pomiędzy nimi, co stanowi prawnie uzasadniony interes współorganizatorów Konferencji.

 2. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 3. W granicach przepisów prawa Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem. Uczestnik w granicach przepisów prawa ma również prawo wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku gdy MTP przetwarza je w celu wynikającym z jej prawnie uzasadnionego interesu.

 4. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres MTP lub wyznaczonego przez nią Inspektora Ochrony Danych.

 5. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych przez MTP narusza przepisy RODO.

 6. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konferecji.

 

 1. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące wykonania umowy należy kierować w formie wiadomości mailowej na adres info@grupamtp.pl lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny MTP: Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, 60734 Poznań, z dopiskiem Uwagi „Konferencja Energia i Klimat 21” .

 2. Uczestnik zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej na adres e-mail podany przy Formularzu Rejestracji lub pisemnej na adres podany w reklamacji jako adres zwrotny.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin może zostać w każdej chwili zmieniony, przy czym zmiany te nie wpływają na prawa i obowiązki w stosunku do Uczestników zarejestrowanych przed zmianą, zzastrzeżeniem pkt 6 Regulaminu.

 2. Wiadomości i wszelkie powiadomienia dla Uczestnika mogą być dokonywane w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracji.

 3. Uczestnik niezwłocznie powiadomi MTP o zmianach adresów w formie pisemnej lub w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail: poleco@grupamtp.pl; info@grupamtp.pl. W przypadku nieprzekazania informacji o nowym adresie, wszelkie doręczenia pod dotychczasowy adres uznaje się za skuteczne.

 4. Wszystkie materiały reklamowe dotyczące Konferencji mają charakter informacyjny, wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 5. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu rozwiązywane będą przed sądem rzeczowo i miejscowo właściwym.

 6. Wszelkie pytania w sprawie treści i poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres mailowy:poleco@grupamtp.pl;  info@grupamtp.pl lub pisemnie na adres: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.